مالیات حقوق چیست؟ ونحوه محاسبه آن در سال 1397

چکیده

مالیات بر حقوق کارگران چگونه محاسبه میشود ؟
مالیات و درصد آن هر ساله یک مسئله مهم برای تمامی مشمولان بوده و در واقع همه مودیان در ابتدای
سال منتظر اعلام بخشنامه مراجع قانونی در خصوص میزان مالیات می باشند اما در میان همه مودیان
و مشمولان ، مالیاتِ کارگران و افرادی که در  کارخانه های تولیدی یا خدماتی کار می کنند به دلیل اینکه
سطح درامد پایین تری دارند از   اهمیت خاصی  برخوردار بوده و همیشه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته
است .
اینکه نمایندگان کارگران در مجمع تعیین کننده مالیات چقدر می توانند حقوق کارگران را رعایت کنند و
چقدر شرایط اقتصادی و تورم در تعیین میزان مالیات ها موثر است همه بستگی به کمسیون تعیین
کننده مالیات ها دارد و در نهایت خروجی این کمسیون الزام قانونی برای دریافت مالیات ها می شود
. و کارفرمایان موظف میشوند قبل از    پرداخت حقوق کارگران خود مالیات تکلیفی ان را کسر کرده و
باقی مانده حقوق را به حساب انها واریز نمایند .

مالیات حقوق و دستمزد چیست ؟ ( نحوه محاسبه مالیات حقوق ۹۷) بخش دوم

 

مالیات بر حقوق کارگران چگونه محاسبه میشود ؟
مالیات بردرآمد حقوق

مالیات و درصد آن هر ساله یک مسئله مهم برای تمامی مشمولان بوده و در واقع همه مودیان در ابتدای سال منتظر اعلام بخشنامه مراجع قانونی در خصوص میزان مالیات می باشند اما در میان همه مودیانو مشمولان ، مالیاتِ کارگران و افرادی که در  کارخانه های تولیدی یا خدماتی کار می کنند به دلیل اینکه سطح درامد پایین تری دارند از   اهمیت خاصی برخوردار بوده و همیشه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است .اینکه نمایندگان کارگران در مجمع تعیین کننده مالیات چقدر می توانند حقوق کارگران را رعایت کنند وچقدر شرایط تصاعدی و تورم در تعیین میزان مالیات ها موثر است همه بستگی به کمسیون تعیین کننده مالیات ها دارد و در نهایت خروجی این کمسیون الزام قانونی برای دریافت مالیات ها می شود . و کارفرمایان موظف میشوند قبل از  پرداخت حقوق کارگران خود مالیات تکلیفی ان را کسر کرده وباقی مانده حقوق را به حساب انها واریز نمایند .

غیر از حقوق چه مورادی در فیش حقوی شامل مالیات میشود ؟

همه مواردی که در فیش حقوقی قید میشود از جمله حق بن و خواربار ، حق مسکن یا اولاد، اضافه کار ، پاداش و غیره همگی مشمول مالیات هستند و به جمع حقوق و مزایا اضافه شده و در نهایت در محاسبه مالیات حقوق منظور می گردند .

 

مالیات حقوق و دستمزد چیست ؟

ماده 82 – درآمدی که شخص حقیقی در   خدمت شخص دیگر (اعم ازحقیقی یا حقوقی)در قبال تسلیم نیروی کارخود بابت اشتغال در ایرانبرحسب مدت یا کار انجام یافته به  طور  نقد یا غیرنقد تحصیل می کندمشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یااشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ماده 83– درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستم قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.تبصره– درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسروجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

مالیات حقوق و دستمزد چیست ؟اصلاحیه 1394/04/31

ماده 84 – میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.(اصلاحیه 1394/04/31)

ماده 85 –نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰%) است.(اصلاحیه 1394/04/31)

ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیاتمتعلق  را طبق مقررات  ماده (85) این قانون محاسبه و کسر  وظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی  دریافت  کنندگان  حقوق  و میزان آن به  اداره امورمالیاتی محل پرداخت  و در  ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

ماده 91-  درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1- روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

2- روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .

3- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور .

4- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسول گریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

6- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7- حذف شده است.

8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

11-خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13-مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

14- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

15- حذف شده است .

16- حذف شده است .

 

پیمان رسولی | بنیان گذار مجموعه اموزش حسابداری (حسابدارشو)

داستان یک آرزو

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی خیلی قوی و کاربردی برای ورود به بازار کار حسابداری وجود داشته باشه تا فارغ التحصیلان این رشته در سراسر کشور خیلی ساده و تکنیکال دغدغه نبود مهارت و تجربه رو در خودشون از بین ببرند و ترس و استرسشون تبدیل به اعتماد به نفسشون بشه .... آن آرزو اکنون "حسابدار موفق" نام دارد.

پیمان رسولی / بنیان گذار حسابدار موفق