نمونه رویه و روش اجرایی حسابداری انبار(با ثبت اسناد مربوطه)

چکیده

هر سند رسید و حواله انبار می بایست ریالی شده و سند حسابداری متناسب با آن صادر شود، نحوه ثبت سند و ارتباط واحدهای انبار و خرید در موضوعات “نمونه روش اجرایی فرآیند خرید کالا یا خدمات” و “نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها” قابل دسترسی بیان شده است.

مبنای ریالی نمودن سند های رسید در انبارهای قطعات یدکی و ملزومات مصرفی و انبار های نیمه ساخته، انبارهای محصول بر مبنای فاکتورهای خرید، هزینه مالیات، هزینه های حصول یا تولید کالا می باشد و مبنای ریالی نمودن حواله ها در این انبارها بر مبنای رسید های انبار و با استفاده از یکی از روش های  استاندارد ارزیابی موجودی های انبار می باشد.

 

نمونه رویه و روش اجرایی حسابداری انبار:

 

هر سند رسید و حواله انبار می بایست ریالی شده و سند حسابداری متناسب با آن صادر شود، نحوه ثبت سند و ارتباط واحدهای انبار و خرید در موضوعات “نمونه روش اجرایی فرآیند خرید کالا یا خدمات” و “نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها” قابل دسترسی بیان شده است.

مبنای ریالی نمودن سند های رسید در انبارهای قطعات یدکی و ملزومات مصرفی و انبار های نیمه ساخته، انبارهای محصول بر مبنای فاکتورهای خرید، هزینه مالیات، هزینه های حصول یا تولید کالا می باشد و مبنای ریالی نمودن حواله ها در این انبارها بر مبنای رسید های انبار و با استفاده از یکی از روش های  استاندارد ارزیابی موجودی های انبار می باشد.

در این مبحث نحوه ثبت برخی سند های حسابداری بصورت نمونه ذکر شده است:

 

نحوه تنظیم سند مربوط به خرید کالا یا خدمات

مثال: در صورتی که جنس خریداری شده از نوع قطعات و ملزومات باشد سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: انبار قطعات و ملزومات (نام انبار). 

شرح سند: رسید انبار شماره… فاکتور شماره… خرید از شرکت/فروشگاه …  . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: سایر حسابها و اسناد پرداختنی

عنوان حساب معین: سایر حسابهای پرداختنی

عنوان تفضیل: شرکت/فروشگاه…… (شخص یا شرکت یا فروشگاهی که از آن جنس خریداری شده است). 

شرح سند: رسید انبار شماره… فاکتور شماره… خرید از شرکت / فروشگاه …  . 

  

نمونه تنظیم شده سند فوق به صورت زیر می باشد

نمونه سند 1 :

 


نمونه سند 2: 

نمونه سند 3:

     

 

مثال: در صورتی که جنس خریداری شده از نوع مواد اولیه تدارک شده توسط مشتری باشد، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه

عنوان تفضیل: (انبار مواد اولیه) (نام انبار). 

شرح سند: رسید انبار شماره… فاکتور شماره… خرید از شرکت/فروشگاه …  . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: پیش دریافت ها

عنوان حساب معین: پیش دریافت فروش محصولات

عنوان تفضیل: (شخص یا شرکت یا فروشگاهی که کالا را تدارک داده است). 

شرح سند: رسید انبار شماره… فاکتور شماره… خرید از شرکت / فروشگاه …  

  

مثال: در صورتی که جنس خریداری شده از نوع مواد اولیه باشد و نیاز به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده باشد، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود: 

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه

عنوان تفضیل: (انبار مواد اولیه) (نام انبار). 

شرح سند: رسید انبار شماره… فاکتور شماره… خرید از شرکت/فروشگاه …  . 

  

عنوان حساب کل: سایر حسابها و اسناد دریافتنی

عنوان حساب معین: مالیات و عوارش بر ارزش افزوده

عنوان تفضیل: مالیات اعتبار ارزش افزوده

شرح سند: مالیات بر ارزش افزوده رسید انبار شماره… فاکتور شماره… خرید از شرکت/فروشگاه …  . 

  

حساب زیر بستانکار (مبلغ کل فاکتور + مبلغ مالیات): 

عنوان حساب کل: حسابها و اسناد پرداختنی

عنوان حساب معین: حسابهای پرداختنی

عنوان تفضیل: شرکت/فروشگاه…… (شخص یا شرکت یا فروشگاهی که از آن جنس خریداری شده است). 

شرح سند: رسید انبار شماره… فاکتور شماره… خرید از شرکت / فروشگاه …  

  

 

خرید خدمات

مثال: خدمات خریداری شده برای تعمیر ماشین آلات را می توان بصورت زیر انجام داد

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی

عنوان حساب معین: تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید

عنوان تفضیل: (مرکز هزینه

شرح سند: فاکتور خرید خدمت شماره ……… از شرکت ……………. 

  

بستانکار

عنوان حساب کل: سایر حسابها و اسناد پرداختنی

عنوان حساب معین: سایر حساب های پرداختنی

عنوان تفضیل: (نام شرکت یا شخص انجام دهنده خدمات

شرح سند: فاکتور خرید خدمت شماره ……… از شرکت ……………. 

  

عنوان حساب کل: سایر حسابها و اسناد پرداختنی

عنوان حساب معین: مالیات تکلیفی اشخاص ثالث

عنوان تفضیل: اداره دارائی 5% مالیات تکلیفی

شرح سند: مالیات فاکتور خرید خدمت شماره ……… از شرکت ……………. 

  

 

ثبت سند اقلام صادره از انبار

مثال: در صورتی که جنس صادره از انبار از نوع مواد اولیه (حواله ارسال به تولید) باشد، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی

عنوان حساب معین: هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید

عنوان تفضیل: (مرکز هزینه / واحد مصرفی تولیدی). 

شرح سند: حواله ارسال به تولید انبار شماره… از انبار…. به واحد…… 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه

عنوان تفضیل: انبار مواد اولیه (نام انبار). 

شرح سند: حواله انبار ارسال به تولید شماره… از انبار…. به واحد…  . 

  

مثال: در صورتی که جنس صادره از انبار از نوع دارئی ثابت باشد و از نوع مثلا اثاثیه و منصوبات باشد، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود: 

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: دارایی های ثابت مشهود

عنوان حساب معین: (اثاثیه و منصوبات). 

شرح سند: حواله انبار دارایی ثابت شماره… انبار…  . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: انبار قطعات و ملزومات (نام انبار). 

شرح سند: حواله انبار دارایی ثابت شماره… انبار…  . 

  

مثال: نمونه حواله های ارسال به ساخت از انبار قطعات و ملزومات، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: دارایی های ثابت در جریان تکمیل

عنوان حساب معین: (ماشین آلات در دست تکمیل). 

تفضیل: (نام پروژه

شرح سند: حواله انبار ارسال به ساخت شماره … انبار…  . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: حواله انبار ارسال به ساخت شماره … انبار…  . 

  

مثال: در مورد حواله های مصرف از انبار قطعات و ملزومات، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: (هزینه های عملیاتی / هزینه های کارکنان

عنوان حساب معین: (سرفصل های مربوط به هزینه های عملیاتی یا هزینه های کارکنان

تفضیل: (مرکز هزینه / واحد مصرفی

شرح سند: حواله انبار مصرف شماره … انبار…  . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: حواله انبار مصرف شماره … انبار…  . 

  

مثال: در مورد حواله های مصرف از انبار قطعات و ملزومات جهت اقلام تجهیزات و ماشین آلات دارائی ثابت، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود: 

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی

عنوان حساب معین: تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید

تفضیل 1: (مرکز هزینه / واحد مصرفی

تفضیل 2 : (نام دارائی ثابت). 

شرح سند: حواله انبار مصرف شماره … انبار…  . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: حواله انبار مصرف شماره … انبار…  . 

  

 

ثبت کرایه حمل مواد از خرید به شرکت

مثال

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: کرایه حمل موجودی ها

تفضیل: ( نام انبار

شرح سند: بابت پرداخت کرایه بارنامه شماره…. به آقای ….. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی نقد و بانک

عنوان حساب معین:صندوق ریالی

عنوان تفضیل: (نام فرد دریافت کننده). 

شرح سند: بابت پرداخت کرایه بارنامه شماره…. به آقای ….. 

  

ثبت مواد برگشتی از خرید به فروشنده

مثال: در صورتی که مواد برگشتی از انبار قطعات و ملزومات باشد

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

عنوان حساب معین: سایر حساب های پرداختنی

تفضیل : (نام فروشنده

شرح سند: برگشت از فاکتور شماره… رسید شماره … فروشنده … . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: برگشت از فاکتور شماره… رسید شماره … فروشنده … . 

  

 

 

انتقال بین انبارها

مثال: انتقال بین انبارها

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه

تفضیل: (نام انبار تحویل گیرنده

شرح سند: رسید انتقالی شماره … از انبار … به انبار …  . 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار تحویل دهنده). 

شرح سند: رسید انتقالی شماره … از انبار … به انبار …  . 


نحوه ثبت حواله های امانی ما نزد دیگران: 

مثال: نمونه ثبت سند حواله امانی ما نزد دیگران

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: کالای امانی ما نزد دیگران

تفضیل: (نام شخص / شرکت امانت گیرنده

شرح سند: حواله امانی شماره….. از انبار…….. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه

عنوان تفضیل: (انبار تحویل دهنده). 

شرح سند: حواله امانی شماره….. از انبار…….. 

  

 

حواله انبارگردانی

مثال: حواله انبارگردانی، ثبت سند حواله کسری یک کالا از انبار قطعات و ملزومات

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل:هزینه های عملیاتی

عنوان حساب معین: (ابزار و لوازم مصرفی). 

تفضیل : (نام مرکز هزینه

شرح سند: حواله مغایرت انبارگردانی انبار……… دوره مالی سال………. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: حواله مغایرت انبارگردانی انبار……… دوره مالی سال………. 

  

 

نحوه ثبت مواد برگشتي به انبار

مثال: در صورتی که جنس برگشتی به انبار از نوع مواد اولیه  باشد، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه

عنوان تفضیل: (انبار مواد اولیه) (نام انبار). 

شرح سند: رسید انبار برگشتی شماره… از واحد…. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی 

عنوان حساب معین: هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید

عنوان تفضیل: (عنوان مرکز هزینه / واحد مصرفی). 

شرح سند: رسید انبار برگشتی شماره… از واحد…  . 

  

مثال: در صورتی که جنس برگشتی به انبار از نوع ابزارآلات مصرفی باشد (رسید برگشت از مصرف)، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: رسید انبار برگشت از مصرف شماره… از واحد…. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی 

عنوان حساب معین: ابزار و لوازم فنی مصرفی

عنوان تفضیل: (عنوان مرکز هزینه / واحد مصرفی) . 

شرح سند: رسید انبار برگشت از مصرف شماره… از واحد… . 

  

مثال: در صورتی که جنس برگشتی به انبار از نوع هزینه های کارکنان باشد (رسید برگشت از مصرف)، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: رسید انبار برگشت از مصرف شماره… از واحد…. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: هزینه های کارکنان

عنوان حساب معین: (پوشاک و لوازم ایمنی). 

عنوان تفضیل: (عنوان مرکز هزینه / واحد مصرفی). 

شرح سند: رسید انبار برگشت از مصرف شماره… از واحد… . 

  

 

مثال: در صورتی که جنس برگشتی به انبار از نوع رسید برگشت از ساخت باشد، سند حسابداری به صورت زیر خواهد بود

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی قطعات و لوازم یدکی

عنوان تفضیل: (انبار قطعات و ملزومات) (نام انبار). 

شرح سند: رسید انبار برگشت از ساخت شماره… از واحد…. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: دارائی های ثابت در جریان تکمیل

عنوان حساب معین: (ماشین آلات در دست تکمیل). 

عنوان تفضیل: (عنوان پروژه). 

شرح سند: رسید انبار برگشت از ساخت شماره… از واحد… . 


رسید انبارگردانی: 

مثال: سند رسید اضافات مربوط انبارگردانی

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی مواد اولیه

عنوان تفضیل: (انبار مواد اولیه) (نام انبار). 

شرح سند: رسید مغایرت انبارگردانی سال … انبار… 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: هزینه های عملیاتی

عنوان حساب معین: هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید

عنوان تفضیل: (نام مرکز هزینه). 

شرح سند: رسید مغایرت انبارگردانی سال … انبار… 

  

 

اسناد صادره مربوط به خروج محصول ساخته شده

مثال: فروش محصولات

 

حساب زیر بدهکار:

بهای تمام شده کالای ساخته شده 

شرح سند: حواله انبار شماره…. فاکتور فروش ….. خریدار….

 

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: موجودی مواد و کالا

عنوان حساب معین: موجودی محصولات

عنوان تفضیل: انبار محصول (نام انبار)

شرح سند: حواله انبار شماره …. فاکتور فروش …. خریدار….

 

حساب زیر بدهکار (مبلغ مالیات + مبلغ فاکتور): 

عنوان حساب کل: حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

عنوان حساب معین: خریداران محصولات

عنوان تفضیل: (عنوان خریدار). 

شرح سند: فاکتور فروش شماره …. خریدار…. 

شرح سند: مالیات بر ارزش افزوده شماره …. خریدار…. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: فروش

عنوان حساب معین: (فروش محصولات). 

عنوان تفضیل: ( عنوان خریدار). 

شرح سند: فاکتور فروش شماره …. خریدار…. 

  

عنوان حساب کل: حساب ها و اسناد پرداختنی

عنوان حساب معین: مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

عنوان تفضیل 1: مالیات اعتبار ارزش افزوده

عنوان تفضیل 2: (نام خریدار

شرح سند: مالیات بر ارزش افزوده شماره …. خریدار…. 

  

مثال: برگشت از فروش محصولات 

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: برگشت از فروش و تخفیفات 

عنوان حساب معین: برگشت از فروش داخلی محصولات 

عنوان حساب تفضیل: (عنوان شرکت خریدار

شرح: فاکتور برگشتی فاکتور فروش شماره … به شرکت … 

  

عنوان حساب کل: سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 

عنوان حساب معین: مالیات بر ارزش افزوده 

عنوان حساب تفضیل: (عنوان شرکت خریدار

شرح: مالیات بر ارزش افزوده برگشتی فاکتور شماره .. از شرکت … 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

عنوان حساب معین: خریداران محصولات 

عنوان حساب تفضیل: (عنوان خریدار

شرح: فاکتور برگشتی فروش شماره…. به شرکت ……… 

  

   

 

مثال: نحوه ثبت کرایه حمل کالای فروش، که پرداخت آن بعهده شرکت می باشد

حساب زیر بدهکار

عنوان حساب کل: هزینه های بازاریابی و فروش

عنوان حساب معین: هزینه های حمل و انبارداری

عنوان تفضیل: (واحد بازرگانی و فروش). 

شرح سند: کرایه حمل فروش بارنامه شماره …. راننده آقای / شرکت…. 

  

حساب زیر بستانکار

عنوان حساب کل: سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

عنوان حساب معین: سایر حساب های پرداختنی

عنوان تفضیل: ( عنوان فرد یا شرکت حمل کننده). 

شرح سند: کرایه حمل فروش بارنامه شماره …. راننده آقای / شرکت…. 

  

 

پیمان رسولی | بنیان گذار مجموعه اموزش حسابداری (حسابدارشو)

داستان یک آرزو

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی خیلی قوی و کاربردی برای ورود به بازار کار حسابداری وجود داشته باشه تا فارغ التحصیلان این رشته در سراسر کشور خیلی ساده و تکنیکال دغدغه نبود مهارت و تجربه رو در خودشون از بین ببرند و ترس و استرسشون تبدیل به اعتماد به نفسشون بشه .... آن آرزو اکنون "حسابدار موفق" نام دارد.

پیمان رسولی / بنیان گذار حسابدار موفق