⭕️ثبت های رایج حسابداری شرکتهای پیمانکاری…⭕️

چکیده

پرداخت حقوق کارگران تعدادی از پیمانها از طریق حساب مشترک (حق برداشت با دو امضا یکی نماینده کار فرما و دیگری نماینده پیمانکار) بین پیمانکار و کارفرما انجام میشه به این صورت که پیمانکار لیست حقوق را آماده میکنه و به کار فرما میده و کار فرما بعد از تایید سه فقره چک از محل […]

پرداخت حقوق کارگران تعدادی از پیمانها از طریق حساب مشترک (حق برداشت با دو امضا یکی نماینده کار فرما و دیگری نماینده پیمانکار) بین پیمانکار و کارفرما انجام میشه به این صورت که پیمانکار لیست حقوق را آماده میکنه و به کار فرما میده و کار فرما بعد از تایید سه فقره چک از محل حساب مشترک میکشه یکی برای حقوق و دومی برای مالیات حقوق(دروجه دارایی) و دیگری بیمه سهم کار گر(در وجه تامین اجتماعی) و بعد از پرداخت حقوق، صورت وضعیت ماهانه برای کارفرما ارسال می گردد.

وکارفرما بعد از کسر 5درصد مالیات تکلیفی و 5 درصد بیمه و کسر مبلغ ناخالص حقوق که از طریق حساب مشترک واریز شده مبلغ باقی مانده را به حساب شرکت واریز میکند.

از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند.

پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم:

حساب کارفرما
جاری کارکنان

کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود. هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود.

با توجه به توضیحات و استدلال های فوق، ثبت هنگام پرداخت را به هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان ثبت زیر انجام خواهد شد که البته ثبت ذیل یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود:

پیمان در دست اجراء
جاری کارکنان

در یک شرکت پیمانکاری حساب پیمان همان حساب کار در جریان ساخت است که جایگاه آن مسلما” زیر مجموعه موجودیهای شرکت است و نحوه تفکیک حسابها بستگی به نوع فعالیت شما و نیز نوع نرم افزار موجود شما خواهد داشت.

بعنوان مثال یک پیمانی که دارای اجرای مشارکت مخصوص و نیز پیمانی که حالت پیمان در پیمان است نیاز به یک سیستم مناسب کنترلی دارد که با کمک نرم افزار قابل اجراست.
در مورد جذب هزینه های انجام شده به پیمان دقت فرمائید تنها هزینه های 100 درصد مستقیم و مربوط به حساب پیمان جذب اما هزینه های مشترک و غیر مستقیم در حسابی دیگر نگهداری و یا همان زمان به شیوه صحیح تسهیم و جذب پیمانها میشود.

تمامی دستمزدها Lovegra χάπια 100mg قابل جذب نیست باید دید که نیروهای شما فقط در همان پیمان فعالیت دارند یا بخشی از وقت خود را به پیمانهای دیگر مصروف می کنن و از همه مهم تر بحث تخصیص سربار و چگونگی جذب آن است چونکه در یک شرکت تولیدی که سالیان سال شیوه ای درآن شکل گرفته است روشهای تسهیم و جذب هم جا افتاده ولی در شرکتی که بخشی از پیمان در کارگاههای شرکت و بخشی دیگر در سایت انجام میشود و بنا بر پروژه ها تجهیزات سرمایه ای ما شکل میگیرد همه چیز باید از اول طرح شود.

?ثبت هنگام پرداخت را که هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان ثبت زیر انجام خواهد شد که البته ثبت ذیل یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود:

پیمان در دست اجراء
جاری کارکنان

?در هنگام پرداخت حقوق حساب کار فرما را بدهکار و جاری کارکنان را بستانکارمی کنیم .از دیگر سو با عنایت به توضیحات در دفاتر ثبت های زیر را به ترتیب خواهیم داشت:

پیمان در دست اجراء
جاری کارکنان

حساب کارفرما
جاری کارکنان

?ثبت در هنگام شناسائی هزینه حقوق و ارسال لیست برای کارفرما بصورت زیر است:

هزینه حقوق عملیاتی
جاری کارکنان

?در هنگام تائید لیست وپرداخت ان توسط کار فرما:

جاری کارکنان
حساب کار فرما

?بردن آن به حساب پیمان در دست اجرا:

پیمان در دست اجرا
هزینه حقوق عملیاتی

?در هنگام تائید صورت وضعیت ارسالی به کارفرما:

بدهکاران تجاری-کارفرما
صورت وضعیت شماره …

?در هنگام پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما
بانک
پیش پرداخت مالیات
پیش دریافت
پیمان در دست اجراء
بدهکاران تجاری -کارفرما

?ودر نهایت در پایان پیمان

صورت وضعیت های تائید شده
پیمان در دست اجراء
سود پیمان

کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود.
هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود. از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود.

پیمان رسولی | بنیان گذار مجموعه اموزش حسابداری (حسابدارشو)

داستان یک آرزو

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی خیلی قوی و کاربردی برای ورود به بازار کار حسابداری وجود داشته باشه تا فارغ التحصیلان این رشته در سراسر کشور خیلی ساده و تکنیکال دغدغه نبود مهارت و تجربه رو در خودشون از بین ببرند و ترس و استرسشون تبدیل به اعتماد به نفسشون بشه .... آن آرزو اکنون "حسابدار موفق" نام دارد.

پیمان رسولی / بنیان گذار حسابدار موفق