با 60 ماده کلیدی قانون مالیاتهای مستقیم برای حسابداران جوان وجویای کار بیشتر آشنا بشید!

چکیده

علاقمندان و جویندگان کار در حرفه حسابداری با مطالعه و به خاطرسپردن این 60 ماده قانون مالیات های مستقیم می توانند شانس موفقیت خود را درمصاحبه های شغلی چند برابرکنندوشاغلین با فراگیری آنها امکان ارتقاءشغلی خود را افزایش دهند.

  • 60 ماده مهم مالیاتی برای حسابداران جوان وجویای کار:

مطالعه این 60 ماده مهم از قوانین مالیاتی برای حسابداران جوان وجویای کار می تواند شانس موفقیت درمصاحبه های شغلی چند برابرکندوشاغلین با فراگیری آنها امکان ارتقاءشغلی خود را افزایش دهند.

ماده 1 و 2 ::اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات 

ماده 44 : اخذ حق تمبر به ازای هر برگ چک 200 ریال میباشد

ماده 45 : از اوراق قرضه سفته،برات،فته طلب معادل نیم درهزار حقتمبر دریافت میشود(تبصره)

ماده46 :حق تمبر بارنامه ،هوایی، دریایی، زمینی

ماده 48 :سهام وسهم الـشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به اسـتثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ریال هم صد ریال محسوب می شود.

ماده50 :دریافت حق تمبر به جای الصاق و ابطال برروی سفته و برات و بارنامه

ماده52و53و54 :تعیین درآمدمشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می شوداعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر25 %استهالک اجاره و هزینه

تبصره9 ماده53 :مهلت پرداخت مالیات اجاره10روزپس ازکسروپرداخت آن به امورمالیاتی

ماده59 :مالیات نقل وانتقال امالک غیرمنقول(زمین،آپارتمان، ساختمان وسرقفلی)

ماده77:مالیات نقل وانتقالات ساختمانهای نوساز اعم ازمسکونی وغیره که بیش ازدوسال ازتاریخصدورگواهی پایان کارآنها نگذشته باشد.

 

60 ماده مهم از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران جوان وجویای کار

ماده 80 :تکلیف تسلیم اظهارنامهمالیاتی برای مالکین املاک تا 30 روزپس ازانجام معامله ویا تاآخرتیرماه
سال بعد.

ماده 81 :معافیت مالیات بردرآمدحاصل ازکلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،

ماده 85،84،83،82 :)مالیاتبردرآمدحقوق(مالیات بردرآمدحقوق ومعافیت سالیانه حقوق و مزایا

ماده 86 .تکلیف کسروپرداخت مالیات حقوق حداکثر ظرف 32 روز با تسلیم فهرستی از دریافت کنندگان حقوق به اداره امور مالیاتی

ماده 91 : حقوق و مزایای معاف از مالیات 

ماده 92 : بخشودگی 52 %مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده 95،94 و 96 :.موضوع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل بند الف،ب،ج)

ماده 97 : موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس و ابلاغ کتبی درخواست دفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت 3 نفره حسابرسان منتخب سازمان امورمالیاتی کشور

ماده103 :تکلیف الصاق وابطالت مبروکلای دادگستری وسایرافرادی که وکالت قبول میکنند و جدولحق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختلاف مالی

ماده 104 : مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه )به جز کارمزد های بانکی و کارمزدمعاملات بورسی( و مهلت پرداخت به اداره امور مالیاتی

ماده 105 : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)

ماده107 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص خارجی فعال در ایران

ماده 110 : تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین

مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی

ماده 116،115،114 :تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحله وتعیین تکلیف مالیاتیآنها پس از انحلال 

ماده 131 : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

ماده 132 : معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی با شرایط خاص

ماده 141 : معافیت مالیاتی درآمدحاصل از صادرات محصولات

ماده 142 : معافیت مالیات بر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

ماده 143 : بخشودگی مالیات بردرآمدحاصل ازفروشکالاهاییکهدربورس کالا به فروش میرسند.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.

ماده 143 مکرر: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

ماده 145 : معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

ماده 147 و 148 : هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی

ماده149-150 : نحوه محاسبه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود

ماده151 : جدول نرخ استهلاکات دارائی های ثابت مشهود

ماده 152 : قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس

ماده 154 : تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس

ماده 155 : سال مالیاتی

ماده 169 :تکلیف کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب ها و فرم هایی که جهت نگهداری حساب از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند.

ماده 169 مکرر:اختصاص شماره اقتصادی به مودیان و تکلیف تسلیم فهرست معاملات به ادارات امور مالیاتیو جرایم مقرر درصورت عدم اجرای قانون

ماده 189 : جایزه خوش حسابی مالیاتی

60 ماده مهم از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران جوان وجویای کار

ماده 190 :جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی

ماده 192 : جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب ماده 15 و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی

ماده 193 : جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر قانونی

ماده197 : جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا

ماده 199 : جریمه 72 %عدم پرداخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشده

ماده 226 : اجازه اصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

ماده 238 : مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف 32 روز از تاریخ ابلاغ

ماده 244 : مرجع رسیدگی به اختلافهای مالیاتی(هیئت های 3نفره حل اختلافات مالیاتی)

ماده 251 : درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی از مرجع شورای عالی مالیاتی

ماده 251 مکرر:درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی در هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده 252 و 260 : مربوط به شورای عالی مالیاتی و تعداد اعضای شورا و وظایف آن

ماده 272 : اجازه حسابرسی مالیاتی به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور

 

60 ماده مهم از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران جوان وجویای کار

 

1 دیدگاه
oldest
جدید ترین ها most voted
Inline Feedbacks
View all comments
پیمان رسولی | بنیان گذار مجموعه اموزش حسابداری (حسابدارشو)

داستان یک آرزو

همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی خیلی قوی و کاربردی برای ورود به بازار کار حسابداری وجود داشته باشه تا فارغ التحصیلان این رشته در سراسر کشور خیلی ساده و تکنیکال دغدغه نبود مهارت و تجربه رو در خودشون از بین ببرند و ترس و استرسشون تبدیل به اعتماد به نفسشون بشه .... آن آرزو اکنون "حسابدار موفق" نام دارد.

پیمان رسولی / بنیان گذار حسابدار موفق